2Binsite Artikel Website
Image default
Dienstverlening

Vereniging oprichten

Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen het oprichten van een vereniging en een stichting?

Voor wie een vereniging of stichting wil oprichten (of daar in actief wil zijn) is het wel van belang om te weten wat de verschillen zijn.

Om te beginnen hebben vereniging leden en stichtingen niet. De leden van de vereniging hebben inspraak via de Algemene Leden Vergadering (ALV). Zo’n ALV is voor alle verenigingen verplicht.

Bij een vereniging benoemen de leden het bestuur, in de regel gebeurt dit op de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur legt vervolgens verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid. Een stichting heeft geen leden maar het bestuur kan toch worden gecontroleerd, bijvoorbeeld via een Raad van Toezicht.

 

De stichting moet worden opgericht via een notaris en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging kan daarvoor kiezen, maar is dit niet verplicht. Als een vereniging wel via de notaris wordt opgericht (en daar kunnen goede redenen voor zijn) dan wordt dit een formele vereniging genoemd. Stel dat een verenging onroerend goed heeft, dan moet de vereniging ‘formeel’ zijn, dus zijn opgericht via de notaris.

Een stichting kan inkomsten ontvangen van donateurs en uit nalatenschappen. Als de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is deze vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bij een verenging kan dat ook, dan noem je zo’n vereniging een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Voor meer informatie, kijk eens op de website van de Belastingdienst over ANBI’s en SBBI’s, klik hier…

Een vereniging en stichting moeten eigen statuten hebben. Een huishoudelijk reglement, waarin de statuten van de vereniging of stichting nader zijn uitgewerkt, mag. Maar, dat is niet wettelijk verplicht. De wettelijke eisen die worden gesteld aan de statuten van een vereniging zijn overigens anders dan die van een stichting. Voor meer informatie over statuten, het kiezen van een bestuur, wat op een Algemene Leden Vergadering moet plaatsvinden etc.? Kijk dan eens in het Burgerlijk Wetboek. Voor een stichting? Dan is titel 6 van het Burgerlijk Wetboek (boek 2) van toepassing, klik hier…Voor een vereniging? Dan is titel 2 van het Burgerlijk Wetboek (boek 2) van toepassing, klik hier… Een bijzondere vereniging: de coöperatie. Bijvoorbeeld voor zzp’ers die samen klussen willen aanpakken Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals marketing of gezamenlijke inkoop van producten. Bekende voorbeelden zijn de grote zuivelcoöperaties. In dat geval zijn de leden aangesloten melkveehouders.

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een klus die zij niet alleen kunnen behappen. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers.

Aan een coöperatie zitten wat haken en ogen (bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid; de wijze waarop belasting moet worden betaald; hoe om te gaan met de sociale zekerheid).

Onder artikel 2:53 tot 2:63k, titel 3, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de wettelijke ins en outs van een coöperatieve vereniging opgesomd. Voor meer informatie? klik hier…

Het is verstandig om bij twijfel een deskundig organisatieadviesbureau in te schakelen

http://pannekoekplus.nl/diensten/