2Binsite Artikel Website
Image default
Bedrijven

Wat maakt je een goede vertrouwenspersoon

Het is als vertrouwenspersoon van groot belang dat je authentiek bent in het contact met de melder. Vaak is er bij de melder sprake van beschadiging of verlies van authenticiteit door het meemaken van grensoverschrijdend gedrag. Deze melders hebben een extra gevoeligheid op authenticiteit en zullen dus snel aanvoelen wanneer jij niet authentiek bent. Door als Vertrouwenspersoon authentiek te zijn, geef je de melder de gelegenheid zijn/haar eigen authenticiteit te hervinden.

Dit vraagt van jou als vertrouwenspersoon dat je goed in staat bent te reflecteren op je eigen moties/gedachten/allergieën, handelen enzovoort.

Waarom een vertrouwenspersoon aanstellen?

In bijna alle bedrijven komen ongewenste omgangsvormen voor. Den bijvoorbeeld aan pestgedrag, agressie of ongewenste intimiteiten. In de Arbowet is bepaald dat werknemers recht hebben op een veilige werkplek. Daarnaast is er het huis van de Klokkenluiders dat stelt dat bedrijven een protocol moeten hebben voor een meldpunt integriteit. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon stelt de werkgever de werknemer in staat ongepast of niet integer gedrag te melden. Hiermee voldoet de werkgever ook meteen aan de wettelijke verplichtingen.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon neemt meldingen van ongepast gedrag in ontvangst en bespreekt deze met de melder. Hij helpt de melder richting een oplossing en probeert te de-escaleren. Hij neemt het probleem niet over en lost het ook niet zelf op. Wel verwijst hij door indien aan de orde of denkt hij mee over mogelijke oplossingen. Hij begeleidt de melder maar neemt de regie dus niet over. Deze ligt nadrukkelijk bij de melder. Hij of zij maakt zelf keuzes en is ook zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Indien een situatie is opgelost neemt de vertrouwenspersoon vaak na enige tijd nog eens contact op met de melder. Dit doet hij in het kader van nazorg.

Een vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern aangesteld worden. Het voordeel van een intern iemand is dat die persoon het bedrijf goed kent. Anderzijds is een extern iemand wellicht beter in staat objectief te blijven. Uit onderzoek blijkt dat werknemers eerder een extern persoon in vertrouwen nemen, dan een intern persoon. Een externe vertrouwenspersoon is o.a. in te huren via Werkcontact Outplacement.

 

https://werkcontact.nl/vertrouwenspersoon/