2Binsite Artikel Website
Image default
Architectuur

Professioneel booronderzoek laten uitvoeren door Transect

Waarom archeologisch onderzoek

Historische overblijfselen zijn van grote waarde. Er wordt immers gewerkt aan het in kaart brengen van de geschiedenis. Met archeologische onderzoeken worden min of meer de puzzelstukjes van een verhaal verzameld. Een verhaal uit het verleden, dat tot leven kan komen, door culturele overblijfselen veilig te stellen. Aangezien deze culturele overblijfselen zich doorgaans in de bodem bevinden, is het onder bepaalde voorwaarden verplicht, archeologisch onderzoek te verrichten. Mocht u van plan zijn een woning op een kavel te laten bouwen, dan bestaat de kans dat de gemeente u vraagt archeologisch onderzoek te laten uitvoeren, alvorens een bouwvergunning aan u zal worden verleend. Niet alleen particulieren dienen echter aanvragen in voor het uitvoeren van onderzoek, de overheid heeft hier ook een aandeel in. Als besloten wordt ergens een nieuwe woonwijk, of industrieterrein te laten bouwen, dan worden onderzoeksbureaus op verzoek van de overheid ingeschakeld.

 

Hoe gaat het in zijn werk

Om een onderzoek te starten, zal allereerst worden begonnen met het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van wat er in de bodem zal worden aangetroffen. Voor de meeste gemeenten geldt, dat zij de archeologische waarden reeds geïnventariseerd hebben en dus aan de hand van die inventarisatie kunnen inschatten, wat de verwachting is bij het verrichten van het onderzoek. In navolging van de uitkomsten van het eerste onderzoek zal een booronderzoek plaatsvinden. Het te onderzoeken gebied, kan op zowel handmatige, als mechanische wijze plaatsvinden.

 

Booronderzoek

Bij het uitvoeren van een booronderzoek, kunnen menselijke resten worden opgespoord, maar wordt voorkomen dat de bodem verstoord wordt. Als een kleinere locatie moeten worden onderzocht, dan vormen het archeologische deel en het boren veelal één geheel. Dit kan bijdragen aan een snellere doorlooptijd van het hele traject. Is er echter sprake van een omvangrijker geheel, dan worden specifieke delen, de verwachtingszones, onderzocht. Het belang van het zo optimaal mogelijk in kaart brengen van de verwachtingszones, kan veel tijd en geld besparen. Als het onderzoek op handmatige wijze wordt verricht, dan wordt er veelal gebruikgemaakt van een Edelmanboor, of een zogeheten gutsboor. De opgeboorde grond, zal vervolgens worden onderzocht, op materialen als scherven van aardewerk en vuursteen, maar ook houtskool. Indien er sporen van menselijke activiteiten in de bodem zitten, dan is de opgeboorde grond een goede indicator. Naast het onderzoek naar menselijke resten, geeft het boren ook informatie over de manier waarop de bodem is opgebouwd. Blijkt de bodem verstoringen te vertonen, dan kan de boring ook duidelijkheid geven over de diepte waarop de archeologische resten zich bevinden. Het spreekt voor zich dat de opdracht dient te worden uitgevoerd door een bedrijf, dat zich professioneel en kwaliteitsbewust kan opstellen. Het in kaart brengen van de geschiedenis en cultuur, is van dusdanig groot belang, dat dit met de grootste zorgvuldigheid en vakkennis uitgevoerd moet worden. Bijdragen aan het in kaart brengen van de geschiedenis, is van onschatbare waarde.

https://transect.nl/